0
Aktor S.A.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη για τη χρήση 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  31/12/15   31/12/15  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 174,011   101,805  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13,300   869  
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 89,663   170,216  
Αποθέματα 40,344   27,554  
Απαιτήσεις από πελάτες 716,941   614,218  
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 459,289   577,231  
Σύνολο ενεργητικού 1,493,548   1,491,893  
         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 139,747   139,747  
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 175,624   309,200  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 315,371   448,947  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 909   -  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 316,280   448,947  
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 86,888   79,541  
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52,867   40,642  
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 190,905   158,829  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 846,608   763,933  
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1,177,267   1,042,945  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1,493,548   1,491,893  

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01 - 31/12/2015   01/01 - 31/12/2015  
Κύκλος εργασιών 1,160,675   923,361  
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 21,934   7,538  
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 39,640   2,292  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 51,948   12,262  
Μείον φόροι  11,692   8,653  
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 63,641   20,916  
Ιδιοκτήτες μητρικής 63,479   20,916  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 161   -  
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 4,784   235  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 58,856   21,150  
Ιδιοκτήτες μητρικής 58,745   21,150  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 111   -  
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 496   30,742