0
Aktor S.A.
Aktor S.A.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 2016

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη για τη χρήση 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  31/12/16 31/12/16
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 129,973 81,895
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5,678 908
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 90,205 170,530
Αποθέματα 42,152 30,336
Απαιτήσεις από πελάτες 692,895 530,983
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 451,416 529,032
Σύνολο ενεργητικού 1,412,319 1,343,685
     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μετοχικό κεφάλαιο 139,747 139,747
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 67,196 155,662
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 206,943 295,409
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 548 -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 207,491 295,409
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 78,675 78,675
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 34,248 24,713
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 166,026 158,150
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 925,879 786,738
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1,204,828 1,048,276
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1,412,319 1,343,685

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2016
Κύκλος εργασιών 1,560,940 1,182,043
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 10,667 654
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (66,127) (118,060)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (77,464) (127,099)
Μείον φόροι  (30,277) (25,561)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (107,740) (152,661)
Ιδιοκτήτες μητρικής (107,366) (152,661)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (374) -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1,049) (878)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (108,789) (153,538)
Ιδιοκτήτες μητρικής (108,430) (153,538)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (359) -
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, EBITDA (27,278) (86,158)
Μη επαναλαμβανόμενες ζημίες (49,910) (120,680)
Προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, EBITDA 22,632 34,522